ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>បារ៉ែន

បារ៉ែន

 • 2020 Bahrain piling construction
  2020 Bahrain piling construction

  Bahrain piling construction

  Product Name:SSAW pipe,sheet pipe, C9 clutch and rod

  បញ្ជាក់៖ API 5L PSL1 X65

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country: Bahrain

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Underground water transporation in Bahrain
  2016 Underground water transporation in Bahrain

  Underground water transporation in Bahrain

  ឈ្មោះផលិតផល: ERW

  Specification: API 5L PSL1 GR 73/89/114/143/168/219/273MM

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country: Bahrain

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Drinking water transportation in bahrain
  2016 Drinking water transportation in bahrain

  Drinking water transportation in bahrain

  Product Name:SMLS with coupler

  Specification: ASTM A53/API 5L GR.B

  បរិមាណ: 300MT

  ប្រទេស៖ បារ៉ែន

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 Tank in Bahrain
  2014 Tank in Bahrain

  Tank in Bahrain

  Product Name:Stainless steel plate

  Specification: GR.A240 TP304L

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country:Bahrain

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 Bahrain Oil Refinery Project
  2014 Bahrain Oil Refinery Project

  Bahrain Oil Refinery Project

  Product Name:Stainless steel plate

  Specification: Grade A240 TP304L

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country:Bahrain

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨