ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>ឈីលី

ឈីលី

 • គម្រោងព្យាបាលទឹកសំណល់ Das នៅប្រទេសឈីលី
  គម្រោងព្យាបាលទឹកសំណល់ Das នៅប្រទេសឈីលី

  ឈ្មោះផលិតផល៖ SMLS

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ ASTM A106 GR.B 114-273*6.02-9.27

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ការសាងសង់បង្គោលស្ពានឆ្នាំ ២០២០
  ការសាងសង់បង្គោលស្ពានឆ្នាំ ២០២០

  ការសាងសង់បង្គោលស្ពាន

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW PIPE PILE

  បញ្ជាក់៖ API 5L X52 610,912

  បរិមាណ: 3900MT

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោង Chile Samgsung ឆ្នាំ 2018
  គម្រោង Chile Samgsung ឆ្នាំ 2018

  គម្រោង Chile Samgsung

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  ការបញ្ជាក់៖ API 5L X42 1020x10mm Flange & Fittings

  បរិមាណ: 1500MT

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោង Pipeline Chile ឆ្នាំ 2018
  គម្រោង Pipeline Chile ឆ្នាំ 2018

  គម្រោងបំពង់បង្ហូរប្រេងឈីលី

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក SSAW

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ EN10210 S355JR 36"*12

  បរិមាណ: 1785MT

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2017 Piling tube សម្រាប់រថភ្លើងក្រោមដីនៅប្រទេសឈីលី
  2017 Piling tube សម្រាប់រថភ្លើងក្រោមដីនៅប្រទេសឈីលី

  គំនរបំពង់សម្រាប់រថភ្លើងក្រោមដីនៅប្រទេសឈីលី

  ឈ្មោះផលិតផល: LSAW

  បញ្ជាក់៖ EN 10219

  បរិមាណ: 1113 MT

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ស្ថានីយ៍ថាមពលទឹក Chile ឆ្នាំ 2017
  ស្ថានីយ៍ថាមពលទឹក Chile ឆ្នាំ 2017

  ស្ថានីយ៍ថាមពលទឹករបស់ប្រទេសឈីលី

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ API 5L GRB

  បរិមាណ: 910MT

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • ឆ្នាំ 2016 បំពង់បង្ហូរប្រេងនៅប្រទេសឈីលី
  ឆ្នាំ 2016 បំពង់បង្ហូរប្រេងនៅប្រទេសឈីលី

  បំពង់បង្ហូរប្រេងនៅប្រទេសឈីលី

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ ASTM A252 GR.3

  បរិមាណ: 1200MT

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោងសាងសង់បង្គោលឆ្នាំ 2015 នៅប្រទេសឈីលី
  គម្រោងសាងសង់បង្គោលឆ្នាំ 2015 នៅប្រទេសឈីលី

  គម្រោងសាងសង់នៅឈីលី

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ ASTM A252 GR.3

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោង Chile Power Tower ឆ្នាំ 2013
  គម្រោង Chile Power Tower ឆ្នាំ 2013

  គម្រោង Chile Power Tower

  ឈ្មោះផលិតកម្ម: ERW

  បញ្ជាក់៖ API 5L PSL1 X65 OD 219X5

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  ប្រទេស៖ ឈីលី

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨