ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>កូឡុំប៊ី

កូឡុំប៊ី

 • 2016 Crockett Civil Project in Colombia
  2016 Crockett Civil Project in Colombia

  គម្រោងស៊ីវិល Crockett នៅប្រទេសកូឡុំប៊ី

  Product Name: LSAW / ERW / SSAW

  Specification: API 5L, GR.B 6"-36"

  បរិមាណ: 3600MT

  Country: Colunbia

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 PO 612170 / Oil Pipe in Columbia
  2014 PO 612170 / Oil Pipe in Columbia

  PO 612170 / Oil Pipe in Columbia

  Product Name:SS SMLS

  Specification: ASTM A312 ASTM A268 TP410 ASTM A333

  បរិមាណ: 1200 MT

  Country:Columbia

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 PO 613362 / Oil Pipe in Columbia
  2014 PO 613362 / Oil Pipe in Columbia

  PO 613362 / Oil Pipe in Columbia

  Product Name:SS SMLS

  Specification: ASTM A312 ASTM A335 ASTM A333

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country:Columbia

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2013 Columbia Gas & Petroleum Usage
  2013 Columbia Gas & Petroleum Usage

  Columbia Gas & Petroleum Usage

  Production name: ERW

  Specification: API 5L GRB PSL1 2″, 3″, 4″, 6″, 8″,10″, 12″, 14″, 16″

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country: Columbia

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨