ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>កូស្តារីកា

កូស្តារីកា

 • សំណង់ស៊ីវិលឆ្នាំ 2017 នៅកូស្តារីកា
  សំណង់ស៊ីវិលឆ្នាំ 2017 នៅកូស្តារីកា

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែកគ្មានថ្នេរ

  លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖ ASTM A53 3 ៤

  បរិមាណ: 3500MT

  ប្រទេស៖ កូស្តារីកា

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោងខួងយករ៉ែកូស្តារីកាឆ្នាំ 2016
  គម្រោងខួងយករ៉ែកូស្តារីកាឆ្នាំ 2016

  គម្រោង​ខួង​ប្រេង​កូស្តារីកា

  ឈ្មោះផលិតផល៖ SMLS

  បញ្ជាក់៖ API 5L GR.B 6" 8"

  បរិមាណ: 780MT

  ប្រទេស៖ កូស្តារីកា

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោងសាងសង់បង្គោលឆ្នាំ 2015 នៅកូស្តារីកា
  គម្រោងសាងសង់បង្គោលឆ្នាំ 2015 នៅកូស្តារីកា

  គម្រោងសាងសង់នៅកូស្តារីកា

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  បញ្ជាក់៖ ASTM A252 GR.3 813mm 1016mm

  បរិមាណ: 3500MT

  ប្រទេស៖ កូស្តារីកា

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • គម្រោងសាងសង់បង្គោលឆ្នាំ 2015 នៅកូស្តារីកា
  គម្រោងសាងសង់បង្គោលឆ្នាំ 2015 នៅកូស្តារីកា

  គម្រោងសាងសង់នៅកូស្តារីកា

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  បញ្ជាក់៖ ASTM A252 GR.3 813mm 1016mm

  បរិមាណ: 3500MT

  ប្រទេស៖ កូស្តារីកា

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • វិស្វកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិឆ្នាំ 2012 នៅកូស្តារីកា
  វិស្វកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិឆ្នាំ 2012 នៅកូស្តារីកា

  វិស្វកម្មឧស្ម័នធម្មជាតិនៅកូស្តារីកា

  ឈ្មោះផលិតផល: បំពង់ដែក LSAW

  បញ្ជាក់៖ API 5L PSL2 X65 24"

  បរិមាណ: 5000MT

  ប្រទេស៖ កូស្តារីកា

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨