ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ផលិតផល OCTG>គូ

ផលិតផល

Coupling, API Casing Couplings Short Thread, Special Oil Pipe Connecting Device

៧៤៧-៨R៧
1-201013145R6-50
20161116041513589
20161116041557142
20161119092107727
Coupling, API Casing Couplings Short Thread, Special Oil Pipe Connecting Device
Coupling, API Casing Couplings Short Thread, Special Oil Pipe Connecting Device
Coupling, API Casing Couplings Short Thread, Special Oil Pipe Connecting Device
Coupling, API Casing Couplings Short Thread, Special Oil Pipe Connecting Device
Coupling, API Casing Couplings Short Thread, Special Oil Pipe Connecting Device

Coupling, API Casing Couplings Short Thread, Special Oil Pipe Connecting Device

API Casing Couplings Short Thread

API Casing Couplings Butter Thread

API EUE Tubing Couplings

API NUE Tubing Couplings

Special Oil Pipe Connecting Device

Rod Couplings

Casing Coupling Long Thread

ស៊ើបអង្កេត
  • ការពិពណ៌នា

Casing size OD (in)

Couplings size OD (in)

ប្រវែង

(ក្នុង)

Weight per  Coupling (kg)

Palletized Carton Quantity

(ដុំ)

បានប្រមូលផ្តុំគ្នា 

រកដាសរឹង

 ទំ​ង​ន់

(គក)

២ ៣/៤ 

5.000

6.250

3.62

343

1242

5

5.563

6.500

4.66

210

979

២ ៣/៤ 

6.050

6.750

5.23

216

1130

២ ៣/៤ 

7.390

7.250

9.12

115

1049

7

7.656

7.250

8.39

120

1007

២ ៣/៤ 

8.500

7.500

12.30

80

984

២ ៣/៤ 

9.625

7.750

16.23

60

974

២ ៣/៤ 

10.625

7.750

18.03

50

902

២ ៣/៤ 

11.750

8.000

20.78

45

935

២ ៣/៤ 

12.750

8.000

22.64

35

793

២ ៣/៤

14.375

8.000

25.66

25

642

16

17.000

9.000

34.91

 -

 -

18-5 / 8

20.000

9.000

54.01

-

-

20

21.000

9.000

43.32

 -

Trusted Customers or End Users of Coupling:

3

សាកសួរ