ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>សេវាកម្ម>ឯកសារចាំបាច់

ឯកសារចាំបាច់

 

វិក័យប័ត្រនៃការដឹក។

 

Dimension inspection  report

 

វិ​ក័​យ​ប័ត្រ​ពាណិជ្ជកម្ម

 

Painting records

Shipping Documents

បញ្ជី​វេច​ខ្ចប់

 

Quality plan

 

គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រង

 

MPS

 

Certificate of  origin

 

អាយ។ ភី។ អេ

 

 

Quality  Document(MDR)

WPS/PQRs

Loading Survey  Report

 

 

WPQs

 

 

 

Manufacturing  conformance certificate

Final Stowage Sketch

 

 

Shop  drawing(as-built)

 

 

 

Raw material mill  test certificate

LC Documents(if  payment by LC)

 

 

Raw material re-test  report

 

 

 

Consumable material  mill certificate

 

 

 

Material  traceability report

 

 

 

Weld map

 

 

 

NDT report

 

 

 

NCRs

 

 

 

Coat inspection  report

 

 

 

កំណត់ចំណាំចេញផ្សាយ