ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>ប្រទេស New Zealand

ប្រទេស New Zealand

 • Sindico Wastewater Project in New Zealand
  Sindico Wastewater Project in New Zealand

  Product Name:Seamless Pipe

  Specification:API 5L, GR.B 21.3-168.3

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country:New Zealand

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • New Zealand Prison Project
  New Zealand Prison Project

  New Zealand Prison Project

  Product Name: ERW

  Specification: API 5L PSL-1

  បរិមាណ: 4700MT

  Country: New Zealand

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2018 Sindico Wastewater Project in New Zealand
  2018 Sindico Wastewater Project in New Zealand

  Sindico Wastewater Project in New Zealand

  Product Name: Seamless steel pipe

  Specification: API 5L, GR.B 21.3-168.3

  បរិមាណ: 785MT

  Country: New Zealand

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2015 Piling Project in New Zealand
  2015 Piling Project in New Zealand

  Piling Project in New Zealand

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  Specification: ASTM A252 GR.3

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country:New Zealand

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2014 New Zealand Piling Project
  2014 New Zealand Piling Project

  New Zealand Piling Project

  ឈ្មោះផលិតផល: SSAW

  Specification: ASTMA252 GRADE 3

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country: New Zealand

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2013 Simdes Transportation Project in New Zealand
  2013 Simdes Transportation Project in New Zealand

  Simdes Transportation Project in New Zealand

  Product Name: LSAW Steel Pipe

  Specification: API 5L GR.B 508*11.9mm

  បរិមាណ: 1780MT

  Country: New Zealand

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨