ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>ផលិតផល>ផលិតផល OCTG>បំពង់ខួង OCTG

ផលិតផល

OCTG Drilling Pipe, Heavy duty seamless pipe

2012-11-03-06-41-300
114UT235-0
drill-pipe-1
octg-steel-drill-pipe-api-5dpb2efe6b126f84375adcf3a5691b8c621
thRWM2KXD7
OCTG Drilling Pipe, Heavy duty seamless pipe
OCTG Drilling Pipe, Heavy duty seamless pipe
OCTG Drilling Pipe, Heavy duty seamless pipe
OCTG Drilling Pipe, Heavy duty seamless pipe
OCTG Drilling Pipe, Heavy duty seamless pipe

OCTG Drilling Pipe, Heavy duty seamless pipe

3-1/2" P110 Material Tubing

1.9" N80Q EUE/NUE Tubing

PSL2 Tubing Pipe 2-7/8 6.5ppf EUE N80 R2

Tubing Blank Pipe, 2-7/8inch Grade J55


ស៊ើបអង្កេត
  • ការពិពណ៌នា
  • ការបញ្ជាក់លម្អិត
  • យោបល់

អធិប្បាយ:
oil country drill pipe
Drill pipe is heavy seamless tube that rotates the drill bit and circulates drilling fluid. Pipe segments 30 ft (9m) long are coupled with tool joints. Drill pipe is simultaneously subjected to high torque by drilling, axial tension by its dead weight, and internal pressure by purging of drilling fluid. Additionally, alternating bending loads due to non-vertical or deflected drilling may be superimposed on these basic loading patterns.

កម្មវិធី:
Drill pipe is heavy seamless tube that rotates the drill bit and circulates drilling fluid. Pipe segments 30 ft (9m) long are coupled with tool joints. Drill pipe is simultaneously subjected to high torque by drilling, axial tension by its dead weight, and internal pressure by purging of drilling fluid. Additionally, alternating bending loads due to non-vertical or deflected drilling may be superimposed on these basic loading patterns.


Standard:API 5D, API SPGrade: E75, X-95, G-105, S-135កម្រាស់: 4.0 - 16.0 ម។
Outer Diameter:10.0- 610.00 mm, 2 7/8", 3 1/2", 4", 4 1/2", 5" 5-1/2"Lengths: 4-12M
Type of end finish: EU-external upset, IEU-internal & external upset
Applications: For well drilling

 

26

Chemical Composition &លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច


ថ្នាក់ទី

សមាសធាតុគីមី

លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច

P

S

កម្លាំងទិន្នផល (Mpa)

កម្លាំង tensile (Mpa)

អ៊ី 75

0.020

0.015

517-724

689

X-95

0.020

0.015

655-862

724

G-105

0.020

0.015

724-931

793

S-135

0.020

0.015

931-1138

1000

Trusted Customers or End Users of OCTG Drilling Pipe:

2

Chemical Composition &លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច


ថ្នាក់ទី

សមាសធាតុគីមី

លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច

P

S

កម្លាំងទិន្នផល (Mpa)

កម្លាំង tensile (Mpa)

អ៊ី 75

0.020

0.015

517-724

689

X-95

0.020

0.015

655-862

724

G-105

0.020

0.015

724-931

793

S-135

0.020

0.015

931-1138

1000


● Pipe quality is good.                       __Baron(Venezuela)

● Delivery is timely.                          ___Logan(Sweden)

● Logisitics is fast.                            ___Lucas(Philippines)

● Price of pipes is competitive.          __Aaron(Latvia)

សាកសួរ