ប្រភេទទាំងអស់

ទំព័រដើម>គម្រោង>វេណេហ្ស៊ុយអេឡា

វេណេហ្ស៊ុយអេឡា

 • FOR THE WORKING PLANT IN VENEZUELA
  FOR THE WORKING PLANT IN VENEZUELA

  Product Name: SEAMLESS PIPELINE

  Specification: A-179 ,OD:16MM,THK:2MM

  Quantity:  100MT

  Country:   Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • PDVSA OIL CASING PIPE PROJECT
  PDVSA OIL CASING PIPE PROJECT

  PDVSA OIL CASING PIPE PROJECT

  ឈ្មោះផលិតផល: ERW

  Specification: API 5CT J55 5 1/2 INCH 17PPF R2

  បរិមាណ: 1500MT

  Country: Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • Undergaround pipeline
  Undergaround pipeline

  UNDERGAROUND PIPELINE

  Product Name:ERW STEEL PIPE

  Specification: API 5L/ASTM A53 Grade B 406.4*6.35 with FBE coating

  បរិមាណ: 438MT

  Country: Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2018 Hydroelectricity in Venezuela
  2018 Hydroelectricity in Venezuela

  Hydroelectricity in Venezuela

  Product Name: Line Pipe (ERW Steel Pipe)

  Specification: API 5L, X42/X46/X70, OD:8"-24", WT:6.35mm-19.1mm

  បរិមាណ: 4862MT

  Country: Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2017 Drilling project in Venezuela
  2017 Drilling project in Venezuela

  Drilling project in Venezuela

  Product Name: Drilling pipe

  Specification: API 5INCH, 3 1/2INCH , 6 1/2INCH

  បរិមាណ: 740MT

  Country: Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Oil and gas transportation in Venezuela
  2016 Oil and gas transportation in Venezuela

  Oil and gas transportation in Venezuela

  Product Name: SMLS Casing

  Specification: API 5CT,N80Q,N80Q 95/8″

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country: Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Oil transportation in Venezuela
  2016 Oil transportation in Venezuela

  Oil transportation in Venezuela

  Product Name:SEAMLESS CASING TUBE

  Specification: API 5CT

  បរិមាណ៖ ៩៨០ តោន

  Country: Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2016 Oil and gas transportation in Venezuela
  2016 Oil and gas transportation in Venezuela

  Oil and gas transportation in Venezuela

  Product Name:SMLS Casing

  Specification: API 5CT,N80Q,N80Q 95/8″

  បរិមាណ: 5800MT

  Country: Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨

 • 2015 Casing in Venezuela
  2015 Casing in Venezuela

  Casing in Venezuela

  ឈ្មោះផលិតផល៖ SMLS

  Specification: API 5CT,J55,N80Q

  បរិមាណ: 3600MT

  Country: Venezuela

  ឆ្នាំ៖ ២០១៨